achat-ski.com - Ski et snowboard pour tous !

achat-ski.com - Ski et snowboard pour tous !

Tableau des tailles pour boots de snowboard

Taille de boots Snowboard pour homme

Mondopoint EU BURTON US BURTON EU K2 US K2 EU SALOMON US SALOMON
23 / / 36.5 5 / /
23.5 / / 37 5.5 / /
24 38 6 38 6 / /
24.5 39 6.5 39 6.5 / /
25 40 7 39.5 7 / /
25.5 40.5 7.5 40 7.5 40 7.5
26 41 8 40.5 8 40.5 8
26.5 41.5 8.5 41.5 8.5 41.5 8.5
27 42 9 42 9 42 9
27.5 42.5 9.5 42.5 9.5 42.5 9.5
28 43 10 43.5 10 43 10
28.5 43.5 10.5 44 10.5 43.5 10.5
29 44 11 44.5 11 44 11
29.5 44.5 11.5 45 11.5 44.5 11.5
30 45 12 46 12 45 12
30.5 / / 47 12.5 / /
31 46 13 48 13 46 12.5
32 47 14 49 14 46.5 13
33 48 15 50 15 47 13.5

Taille de boots Snowboard pour femme

Mondopoint EU BURTON US BURTON EU K2 US K2 EU SALOMON US SALOMON
21 34 4 / / / /
22 35 5 / / / /
22.5 36 5.5 / / 35.5 5
23 36.5 6 36.5 6 36.5 6
23.5 37 6.5 37 6.5 37 6.5
24 38 7 38 7 38 7
24.5 39 7.5 39 7.5 38.5 7.5
25 40 8 39.5 8 39 8
25.5 40.5 8.5 40 8.5 40 8.5
26 41 9 40.5 9 40.5 9
26.5 41.5 9.5 41.5 9.5 / /
27 42 10 42 10 / /
27.5 42.5 10.5 42.5 10.5 / /
28 43 11 43.5 11 / /